ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวร อินกานทุม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท คำวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ คำทิ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0857501229
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์สมศักดิ์ เทวธมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสำเริง สอนหลวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลำพูน คำมั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0862038815
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชาญ คำยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์ มูลเขียน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 089-0751985
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาต ภักดีสาร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0848216845
อีเมล์ : Kru-chid@hotmail.com