ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอาภิญญา จันทร์แซ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ