ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนริศรา สุวรรณชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรพิมล เครือคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0