ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสมคิด วัฒนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ