ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสัญญา ชูกลิ่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนภัสสร พรมหาลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0