ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิพรรษพร รุกขวัฒนกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ