ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมจิตร อาบสุวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจินดา คำหริ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0