ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุรีย์ มูลเขียน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิตนภา คำหนาหนัก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0