ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปวีณา ดีปาละ