ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวลอนงค์ สินพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุรีรัตน์ ยะเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0