ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

       ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

       สร้างสรรค์ศิลป์สวย