ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แหล่งเรียนรุ้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรุ้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

1. ห้องคอมพิวเตอร์

2. ห้องวิทยาศาสตร์

3. โรงเรือนเพาะเห็ด

4. สวนสมุนไพร
5. ห้องสมุด
6. อาคารเอนกประสงค์
7. สนามกีฬา
8. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

1. ที่ทำการไปรษณีย์ชุมชน

2. วัด

3. องค์การบริหารส่วนตำบล

4.  ร้านค้า
ห้องคอมพิวเตอร์

 

ห้องวิทยาศาสตร์

 

โรงเรือนเพาะเห็ด

 

สวนสมุนไพร

 

ห้องสมุด
อาคารเอนกประสงค์
สนามกีฬา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน