ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รางวัลเกียรติยศ
รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ  ปีการศึกษา 2556
 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

-

 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)

-

-  นายอภิชาต  ภักดีสาร 

 

ครู(ระบุชื่อ)

 

1.  รางวัลหนึ่งแสนครูดี

-  นางสุรีย์  มูลเขียน

-  นางพิพรรษพร  รุกขวัฒนกุล

-  นางสาวจิตนภา  คำหนาหนัก

2.  ครูผู้สอนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกระบวนการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ  เทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

-  นางนริศรา  สุวรรณชาติ

3.  รางวัลครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ระดับภาคเหนือ

-  นางนภัสสร  พรมหาลา

-  นางอาภิญญา  จันทร์แซ

4.  รางวัลครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพรวมศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ระดับภาคเหนือ

-  นางสมจิตร  อาบสุวรรณ์

5.  รางวัลครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.4-6  ระดับภาคเหนือ

-  นางสุรีย์  มูลเขียน

-  นางสาวจิตนภา  คำหนาหนัก

 

 

-  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

 

 

-  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1

 

 

 

 
-  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

-  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

-  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน(ระบุชื่อ)

 

1.  รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ระดับภาคเหนือ

-  เด็กชายนราวิชญ์  ปินตามูล

-  เด็กชายสุริยา  เกษทองมา

- เด็กชายคณิศร  คำทอง

2.  รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพรวมศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

1-3  ระดับภาคเหนือ

- เด็กหญิงพัทธมน  คำเกตุ 

3.  รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.4-6  ระดับภาคเหนือ

-  เด็กหญิงภัคจิรา  อินการทุม  

-  เด็กหญิงพรพิมล  ศรีวิชี

-  เด็กหญิงจุฑามาศ  เนื่องจากจันทร์ 

 

 

 

 

-  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

-  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

-  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-