ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ

              งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ

จำนวน/บาท

รายจ่าย

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ

333,091

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

99,928

เงินนอกงบประมาณ

-

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

233,163

เงินอื่นๆ(ระบุ)

-

งบอื่นๆ(ระบุ)

-

รวมรายรับ

333,091

รวมรายจ่าย

333,091

 

          งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  100  ของรายรับ

          งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  70.00  ของรายรับ