ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2556 (10 มิถุนายน 2556)

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

.1

.2

4
9

8
7

12
16

 

รวม

13

15

28

 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

8
6
13
10
9
9

6
8
10
7
9
9

14
14
23
17
18
18

 

รวม

55

49

104

 

ม.1

ม.2

ม.3

8
12
9

7
10
13

15
22
22

 

รวม

29

30

59

 

รวมทั้งหมด

97

94

191