ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          1.  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง  รักความเป็นไทย        

          2.  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของชาติ

          3.  พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

          4.  ประสานเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ           
     เป้าหมาย

          1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา

          2.  นักเรียนเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  รักความเป็นไทย  พร้อมดำรงชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

          3.  นักเรียนมีทักษะและศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้