ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนบ้านศิลา  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยี  รักความเป็นไทย  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ปรัชญาโรงเรียน

       เรียนดี  มีความเป็นไทย  ใฝ่คุณธรรม  นำชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง