ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
        โรงเรียนบ้านศิลา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม  .. 2445  โดยอาศัยศาลาวัด 
มีพระภิกษุดี  มีไหม  เป็นผู้ดำเนินการสอน  มีนักเรียน  80  คน  จนถึงปี  .. 2467 
ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายฝาย  บุญส่ง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  การเรียนการสอนได้เข้ารูปแบบการศึกษามาตามลำดับ  จนขยายชั้นเรียนมาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  แต่ในปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล 1  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3