ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ส.ค. 58 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
08 ส.ค. 58 วันอาเซียน
07 ส.ค. 58 วันระพี
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

 

จังหวัดแพร่
11 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 Pre-onet

 

โรงเรียนบ้านศิลา/นักเรียน โรงเรียนบ้านศิลา
05 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านศิลา/เสื้อเหลือง โรงเรียนบ้านศิลา
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
07 ส.ค. 57 กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
06 ส.ค. 57 กิจกรรมวันรพี
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
19 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
15 พ.ค. 57 ถึง 15 เม.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านศิลา/นักเรียน โรงเรียนบ้านศิลา
13 พ.ค. 57 ถึง 14 เม.ย. 57 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
13 เม.ย. 57 ประเพณีสงกรานต์
โรงเรียนบ้านศิลา องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
21 มี.ค. 57 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
10 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57 กีฬาสี
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
03 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาค
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
12 ก.พ. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
01 ก.พ. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 การทดสอบ ONET
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านสงเปลือย ศูนย์เครือข่ายฯ ศิลาตาดกลอย
21 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ชั้นป.6 และม.3
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านสงเปลือย ศูนย์เครือข่ายฯ ศิลาตาดกลอย
11 ม.ค. 57 วันเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
08 ม.ค. 57 ถึง 09 ม.ค. 57 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาดกลอย ศูนย์เครือข่ายฯ ศิลาตาดกลอย
01 ม.ค. 57 วันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
26 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาต ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ศูนย์เครือข่ายฯ ศิลาตาดกลอย
18 ธ.ค. 56 ถึง 20 ธ.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
จังหวัดเพชรบูรณ์
17 พ.ย. 56 ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556
สวนเกษตร ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านศิลา
01 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
31 ต.ค. 56 เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
10 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
30 ก.ย. 56 ถึง 03 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
29 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พช.2
16 ส.ค. 56 การทัศนศึกษานอกสถานที่
โรงเรียนบ้านศิลา นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.เพชรบูรณ์
อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านศิลา
01 ส.ค. 56 ถึง 02 ส.ค. 56 กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย
โรงเรียนบ้านศิลา , โรงเรียนบ้านสงเปลือย ศูนย์เครือข่ายฯ ศิลาตาดกลอย
25 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับประถมศึกษา ศูนย์เตรือข่ายฯศิลาตาดกลอย
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ศูนย์เครือข่ายฯ ศิลาตาดกลอย
21 มิ.ย. 56 ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู นักเรียน
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
15 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู นักเรียน
13 พ.ค. 56 ถึง 14 พ.ค. 56 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
13 เม.ย. 56 วันสงกรานต์
โรงเรียนบ้านศิลา องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
25 ม.ค. 56 ติว ONET

 

โรงเรียนบ้านศิลา และโรงเรียนบ้านสงเปลือย ศูนย์ศิลา-ตาดกลอย
16 ม.ค. 56 วันครู
กิจกรรมวันครู
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สมาคมครูหล่มเก่า
11 ม.ค. 56 วันเด็ก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
19 ธ.ค. 55 ถึง 21 ธ.ค. 55 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะครู
13 ธ.ค. 55 ถึง 14 ธ.ค. 55 กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา
กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งโตน/ชุดกีฬา คณะครู
06 ธ.ค. 55 ถึง 07 ธ.ค. 55 กีฬาสี

กีฬาสีภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
03 ธ.ค. 55 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
30 พ.ย. 55 ทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านศิลา
28 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
19 พ.ย. 55 ถึง 21 พ.ย. 55 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านศิลา  จะนำนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2555  จำนวน 2 รายการคือ  โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.4-6  และการจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้น ม.1-3
จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านศิลา
01 พ.ย. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
30 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 เปิดเตรียมความพร้อม
โรงเรียนบ้านศิลา  เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2555
โรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านศิลา
11 ก.ย. 55 ถึง 12 ก.ย. 55 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คณะครู
06 ก.ย. 55 ถึง 07 ก.ย. 55 กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียน
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
23 ส.ค. 55 ถึง 24 ส.ค. 55 ทัศนศึกษานอกสถานที่
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน คณะครู
17 ส.ค. 55 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
03 ส.ค. 55 ถึง 07 ส.ค. 55 เยี่ยมบ้านนักเรียน
บ้านนักเรียน ครูประจำชั้น
01 ส.ค. 55 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
วัด คณะครู
27 ก.ค. 55 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
02 ก.ค. 55 โครงการจาริกเผยแพร่ธรรมของพระธรรมทูต
โรงเรียนบ้านศิลาจะจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนตามโครงการจาริกเผยแพร่ธรรมของพระธรรมทูต  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
27 มิ.ย. 55 กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู
29 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านศิลา คณะครู