ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 160,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2515
งบประมาณ : 160,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2537
งบประมาณ : 70,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงประกอบอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2546
งบประมาณ : 126,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..